فیلم تبلیغاتی و معرفی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

دسته بندی

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تاریخ سفارش

فروردین 96