مرکز تجاری‌سازی و نوآوری پژوهشگاه پلیمر

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی, فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

فیلم تبلیغاتی مرکز تجاری‌سازی و نوآوری پلیمر

مرکز تجاری‌سازی و نوآوری پلیمر یکی از زیرمجموعه‌های پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران است. ما در آنی‌بین برای این فیلم تبلیغاتی یک راهکار ویژه داشتیم! پرهیز از چارچوب‌های همیشگی فیلم های سازمانی و کورپوریت و ورود به دنیای اغراق در رنگ و نور و صدا. با نورپردازی های متفاوت در هرکدام از لوکیشن ها جلوه‌ای جذاب به محیط‌های آزمایشگاهی و علمی بخشیدیم و با متنی کوتاه و به دور از جملات همیشگی، و با لحنی آرام بیننده را برای یک دقیقه در اختیار گرفتیم.

فیلم تبلیغاتی مرکز تجاری‌سازی و نوآوری پلیمر

فیلم تبلیغاتی مرکز تجاری‌سازی و نوآوری پلیمر

بازگشت به نمونه کارها