پروفی کار:‌ گزارش شرکت درنمایشگاه

نوع پروژه

تیزر تبلیغاتی, رویدادها و نمایشگاه‌ها, فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

Proficar آلمان

تاریخ سفارش

شهریور 96

مجهز برای حضور در نمایشگاه‌ها

تهیۀ گزارش‌های تصویری از حضورهای نمایشگاهی یکی از تصمیم‌های مثبت شرکت‌هاست که جدا از تبلیغات آتی، به سرمایۀ خوبی از کانامۀ شرکت‌ها تبدیل می‌شود. پروفی‌کار آلمان، تولیدکننده روغن موتورهای معتبر، در شهریور 1396 کلیۀ فعالیت‌‌ها و کمپین‌های رسانه‌ای خود را به کانون آنی‌بین سپرد تا در جریان نمایشگاه بین‌المللی خودرو از این شرکت پشتیبانی کند.

این فیلم، گزارشی از حضور پروفی‌کار در این نمایشگاه است.

بازگشت به نمونه کارها