پروفی کار:‌ گزارش شرکت درنمایشگاه

مجهز برای حضور در نمایشگاه‌ها

تهیۀ گزارش‌های تصویری از حضورهای نمایشگاهی یکی از تصمیم‌های مثبت شرکت‌هاست که جدا از تبلیغات آتی، به سرمایۀ خوبی از کانامۀ شرکت‌ها تبدیل می‌شود. پروفی‌کار آلمان، تولیدکننده روغن موتورهای معتبر، در شهریور 1396 کلیۀ فعالیت‌‌ها و کمپین‌های رسانه‌ای خود را به کانون آنی‌بین سپرد تا در جریان نمایشگاه بین‌المللی خودرو از این شرکت پشتیبانی کند.

این فیلم، گزارشی از حضور پروفی‌کار در این نمایشگاه است.

بازگشت به نمونه کارها

دسته بندی

تیزر و آگهی تبلیغاتی, فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

Proficar آلمان

تاریخ سفارش

شهریور 96