پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مستندی از یک پژوهشگاه بزرگ

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در طی سال‌های دراز فعالیت خود، آغازگر بسیاری از پژوهش‌های پتروشیمی و مهد تربیت دانشجویان و دانشمندان بزرگی بوده است.

این فیلم تبلیغاتی که در فروردین‌ماه 1396 تهیه شده به معرفی بخش‌های مختلف، آزمایشگاه‌های علمی و زیرشاخه‌های این پژوهشگاه می‌پردازد و فعالیت‌های این مؤسسه را تبیین می‌کند.

بازگشت به نمونه کارها

دسته بندی

فیلم تبلیغاتی و صنعتی

سفارش دهنده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

تاریخ سفارش

فروردین 96