نگاهی به حامیران

نوع پروژه

محتوا‌برای‌شبکه‌اجتماعی, ویدئوی آموزشی

سفارش دهنده

شرکت حامی آلیاژ آسیا

تاریخ سفارش

دی 98

مجموعه ویدئوهای نگاهی به حامیران

نگاهی به حامیران عنوان مجموعه ویدئوهای جدیدی است که در هر قسمت شما را به یکی از واحدهای این شرکت خواهد برد تا در حدود ۲ دقیقه با آنچه در یک روز کاری اتفاق می‌افتد آشنا شوید.

این مجموعه ویدئوی آموزشی در کانون آنی‌بین تهیه شده است.

بازگشت به نمونه کارها